Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy w Zakładach Chemicznych „Organika-Sarzyna” S.A. – wypowiedziany !

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy w Zakładach Chemicznych „Organika-Sarzyna” S.A. – wypowiedziany !

Pismem z dnia 02.01.2014r. pracodawca, Zakłady Chemiczne „Organika – Sarzyna” S.A. wypowiedział w całości Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy wraz z protokołami dodatkowymi nr 1 do nr 24, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie 30 kwietnia 2014 roku. Wśród przyczyn wypowiedzenia ZUZP pracodawca wymienia zakończenie obowiązywania z dniem 31.12.2013r. zapisów dotyczących gwarancji zatrudnienia, wynagrodzenia, socjalnych, związkowych oraz szkoleń, przekwalifikowania a także konieczność dostosowania zapisów ZUZP do aktualnych trendów rynkowych w zakresie ustalania składników wynagradzania. Pracodawca zapewnia o gotowości przystąpienia do rozmów z partnerem społecznym (organizacjami związkowymi) w sprawie zawarcia nowego ZUZP.

W odpowiedzi organizacje związkowe wystosowały do pracodawcy pisma (z dnia 09.01.2014r. oraz z dnia 16.01.2014r.) zgłaszając żądanie podjęcia rokowań w przedmiotowej materii i jako datę rozpoczęcia zaproponowały dzień 20.01.2014r. Strona społeczna zgłosiła jako projekt wyjściowy dotychczasowy ZUZP. Jednocześnie powołując się na art. 2414 § 1 KP poprosiła o udzielenie przedstawicielom związków upoważnionym do prowadzenia rokowań informacji o sytuacji ekonomicznej Spółki w zakresie objętym rokowaniami.

Dnia 20 stycznia 2014r. o godzinie 14:00 przystąpiono do negocjacji ZUZP. Na tym pierwszym spotkaniu strony przedstawiły swój punkt widzenia oraz sposób prowadzenia rokowań. Ustalono terminy :
• przygotowania i przekazania związkom przez pracodawcę projektu ZUZP w wersji pisemnej lub elektronicznej,
• materiały dotyczące sytuacji ekonomicznej Spółki,
• następnego spotkania stron na 28 stycznia 2014 roku o godzinie 12:00 mające na celu m.in., przekazanie listy upoważnionych osób, które będą reprezentować stronę społeczną podczas rokowań.

Zarząd MNSZZ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.