Ujęcie wód n/Sanem

Regulamin połowu na Ujęciu wód n/Sanem:

1. Kontrolę wejścia i wyjścia pełnić będą wyznaczeni dyżurni wg załączonego harmonogramu. Dyżury pełnione będą w soboty, wyznaczone dni wolne, świąteczne oraz niedziele.

2. Do wędkowania na terenie wyznaczonych stawów Ujęcia uprawnieni są:
a) pracownicy, emeryci, renciści oraz osoby przebywające na zasiłkach i świadczeniach przedemerytalnych Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna”S.A.,
b) pracownicy, emeryci, renciści oraz osoby przebywające na zasiłkach i świadczeniach przedemerytalnych, Spółek mających siedziby na terenach Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” S.A., po uprzednim przepracowaniu jednej dniówki przy pracach porządkowych na terenie Ujęcia.

3. Uprawnionym do wędkowania na Ujęciu może towarzyszyć dwóch członków najbliższej rodziny lub jeden pracownik Zakładów Chemicznych i Spółek mających siedziby na terenach Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” S.A. Za najbliższą rodzinę uważa się małżonków, rodziców, rodzeństwo, dzieci, wnuki i prawnuki powyżej 7 lat. Wprowadzający potwierdza tożsamość dziecka i jego wiek. Powyższe dotyczy również dyżurnych.

4. Osoby uprawnione do wędkowania wymienione w pkt. 2, przy wejściu na teren Ujęcia powinny okazać zezwolenie wydane przez użytkownika (Związki Zawodowe) lub Zarządcę (Zarząd ZCh Organika-Sarzyna”S.A.) oraz przepustkę osobową lub dowód tożsamości ze zdjęciem. Warunkiem otrzymania zezwolenia jest posiadanie Karty Wędkarskiej wydanej przez Starostwo Powiatowe. Osoby towarzyszące wymienione w pkt.3 powinny okazać dowód tożsamości ze zdjęciem lub w przypadku pracowników Zakł. Chem. i Spółek przepustkę osobową.

5. Za osoby towarzyszące całkowitą odpowiedzialność ponosi wprowadzający!

6. Przy opuszczaniu Ujęcia wychodzący/wyjeżdżający bez wezwania zgłasza i okazuje dyżurnemu efekty połowu, otwiera bagażnik samochodu w celu kontroli oraz własnoręcznym podpisem potwierdza godzinę wyjścia. Ryby zgłaszane dyżurnemu przy opuszczaniu „Ujęcia” nie mogą mieć odciętych głów i płetwy ogonowej.

7. Wejście na Ujęcie i wyjście z niego możliwe jest tylko w godzinach dyżuru według ustalonego poniżej harmonogramu:

kwiecień 06:30-08:00 ; 10:00-11:30 ; 15:30-16:30 ; 19:00-19:30

maj 05:00-06:30 ; 10:00-11:30 ; 15:30-16:30 ; 20:30-21:00

czerwiec 04:00-05:30 ; 09:30-11:00 ; 15:30-16:30 ; 21:30-22:00

lipiec 04:00-05:30 ; 09:30-11:00 ; 15:30-16:30 ; 21:30-22:00

sierpień 05:00-06:30 ; 10:00-11:30 ; 15:30-16:30 ; 20:30-21:00

wrzesień 05:30-07:00 ; 10:00-11:30 ; 15:30-16:30 ; 20:00-20:30

październik 06:30-08:00 ; 10:00-11:30 ; 15:30-16:30 ; 19:00-19:30

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się opuszczenie „Ujęcia” w innych godzinach niż ustalone, przestrzegając zapisy pkt.6.

Dopuszcza się możliwość wędkowania przez sześć dni roboczych, (innych niż ustalone harmonogramem) osobom posiadającym ważne zezwolenie wędkowania na „Ujęciu”, w czasie przebywania na urlopie wypoczynkowym nie krótszym niż 14 dni kalendarzowych. Zezwolenie można otrzymać w Związkach Zawodowych jeden raz w roku. W takim przypadku osobie uprawnionej nie może towarzyszyć członek rodziny.

Dla pracowników pracujących w 4BSP wyznacza się w każdym miesiącu udostępnionym do połowu ryb, jeden dzień (od poniedziałku do piątku, w którym ta brygada ma wolne przed rozpoczęciem pierwszych zmian) w zamian za jeden dzień wyznaczony podstawowym harmonogramem , który dla posiadacza zezwolenia jest dniem pracy. W terminach tych będą pełnione dyżury tak jak w dni ustalone w podstawowym harmonogramie. Zainteresowani pracownicy tych brygad zobowiązani są zgłosić z minimum miesięcznym wyprzedzeniem zamiar połowu w w/w dni.

9. Na stawach Ujęcia Wody obowiązują wymiary ochronne ryb oraz okres ochronny wg n/w wykazu:
– amur: 50cm
– karp: 35cm
– lin: 30cm
– jaź: 30cm
– sandacz: 50cm (okres ochronny od 1 stycznia do 15 maja)
– szczupak: 50cm (okres ochronny od 1 stycznia do 15 maja)
– sum —— (bez wymiaru i okresu ochronnego, do odwołania)
(ryby złowione poniżej ustalonego wymiaru powinny być wypuszczone do stawów Ujęcia).

10. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania:
– karp 2szt. (od 01 lipca -. 3 sztuki)
– lin 1szt.
– szczupak 2szt.
– jaź 2szt.
– sandacz 2szt.
– amur 2szt.
– węgorz 1szt.

UWAGA:
– łączna ilość zabranych z łowiska ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 4 szt. podczas jednego wędkowania, (od 01 lipca – 5 sztuk).
– złowione ryby niewymiarowe, ponad limit lub będące pod ochroną, muszą być natychmiast wypuszczone do wody,
– zabrania się rozdawania złowionych ryb na terenie łowiska,
– każdy wędkarz musi przechowywać złowione przez siebie ryby w stanie żywym, w siatce i nie może przetrzymywać więcej ryb, niż wynika to z limitów.

11. Dopuszcza się zabranie z łowiska ryb innych gatunków niewymienionych powyżej, w ilościach nieprzekraczających 4 kg podczas jednego wędkowania.

12. Na wszystkich stawach Ujęcia obowiązuje zakaz spinningowania. Dopuszcza się łowienie tą metodą podczas zorganizowanych przez Organizacje Związkowe zawodów spinningowych w miesiącach wrześniu i październiku i tylko do czasu zarybiania stawów Ujęcia.

13. Na stawach Ujęcia wolno równocześnie łowić na dwie wędki. Osoby towarzyszące mogą wędkować w ramach limitu osoby uprawnionej (limit wędek i limit ilości ryb) i tylko na stanowisku osoby uprawnionej do wędkowania. Za stanowisko połowu uważa się teren do max 10m linii brzegowej stawu lub w przypadku łowienia na grobli między dwoma stawami naprzeciw siebie. Łowienie na grobli między stawami dużym i najmniejszym dozwolone jest tylko ze znajdujących się tam pomostów.

14. Zbiornik wody przemysłowej tzw. betoniak nie jest ujęty w porozumieniu i wędkowanie na nim jest zabronione.

15. Wędkarz po zakończonym wędkowaniu zobowiązany jest dokładnie posprzątać zajmowane stanowisko. Oprawianie ryb (zeskrobywanie łuski i patroszenie) dozwolone jest tylko przy „Domku wędkarza”.

16. Zezwala się na korzystanie z terenów wyznaczonych na Ujęciu w celach rekreacyjnych, integracyjnych, itp. (bez wędkowania), pracownikom i byłym pracownikom (z rodziną, znajomymi, itp.) Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” S.A. oraz Spółek mających siedziby na terenach Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” S.A., po uzyskaniu akceptacji Organizacji Związkowych i na zasadach przez Związki wyznaczonych

17. Osoby pełniące dyżur posiadające wymagane upoważnienie, reprezentują Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A., do sprawowania właściwego nadzoru nad stawami Ujęcia tj.:
– kontroli dokumentów i limitów połowu i wymiarów ochronnych
– wykonywania wszelkich prac zgodnie z regulaminem dyżurnych „Ujęcia”.

18. Osoby wyznaczone na dyżurnych, mogą przebywać na terenie Ujęcia:
– w soboty, wyznaczone dni wolne, świąteczne, niedziele, dni robocze oraz w porze nocnej,
– każdorazowo osoby te muszą być wpisane na listach ewidencji wejścia,

19. Osoby przebywające na Ujęciu podlegają kontroli:
• Firmie Ochroniarskiej (świadczącej aktualnie usługi dla Z Ch „Organika-Sarzyna”S.A.) przeprowadzającej doraźną kontrolę w ramach służby patrolowej,
• Dyżurnym kontrolerom wyznaczonym przez Związki Zawodowe,
• Przewodniczącym Organizacji Związkowych,
• Przedstawicielom Zarządu ZCh „Organika-Sarzyna”S.A..
Parkowanie samochodów dozwolone jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Zabrania się parkowania samochodów na wałach i na drodze dojazdowej do Oczyszczalni Biologicznej.

UWAGA!
Nieprzestrzeganie w/w regulaminu przez osoby przebywające na terenie Ujęcia spowoduje cofnięcie wydanego zezwolenia.
Sezon wędkarski na „UJĘCIU” będzie trwał od kwietnia do października każdego roku a początek i zakończenie sezonu będzie podawane do wiadomości przez Organizacje Związkowe w miesiącu marcu.
Nowa Sarzyna 12.04.2011r.