Świadczenia

Świadczenia Statutowe

obowiązujące od 01.06.2007r.

Zgodnie z przewidzianym preliminarzem Zarząd Związku ustalił wysokość stawek przeznaczonych na następujące okoliczności:

Zawarcie związku małżeńskiego – 500 zł

Urodzenie dziecka – 1000 zł

Zgon członka Związku – 900 zł

Zgon członka rodziny – 400 zł

Rzeczowe dla chorych członków Związku – 35 zł

Świadczenia rzeczowe dla odchodzących na emeryturę, rentę lub świadczenie przedemerytalne członków Związku
(do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym połowy kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów).
Dofinansowanie imprez:
sportowych, rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych dla członków Związku.
Regulamin przyznawania zapomogi zwrotnej tzw. „chwilówki”.

1. Zapomoga zwrotna tzw. „chwilówka” może być przyznana każdemu pracującemu członkowi związku.
2. W przypadku wstąpienia do Związku tzw. „chwilówka” przysługuje po opłaceniu pierwszej składki członkowskiej. (w pojedynczych przypadkach można od tego odstąpić – decyduje Prezydium Zarządu Związku”.
3. Maksymalna wysokość „chwilówki” wynosi 500,00 zł.
4. Zapomoga zwrotna może być przyznawana tylko w przypadku nie zalegania ze spłatą.
5. W przypadkach zaległości, udzielenie zapomogi ulega zawieszeniu do czasu całkowitej spłaty. Po spłacie zaległości, wysokość zapomogi zwrotnej może zostać ograniczona – decyduje Prezydium Zarządu Związku.
6. Zapomoga zwrotna przyznawana jest na okres jednego miesiąca.
KASA POŻYCZKOWA

Zasady obowiązujące od dnia 01.09.2007r.
pozyczka