Statut

S T A T U T

MIĘDZYZAKŁADOWEGO NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO

ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW

ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „ORGANIKA-SARZYNA’’ S.A.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Międzyzakładowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Chemicznych „Organika – Sarzyna” S.A. w Nowej Sarzynie jest dobrowolną, samorządną, niezależną i apolityczną organizacją powołaną do reprezentowania oraz ochrony praw i interesów zawodowych i socjalno-bytowych swoich członków.
2. Związek przyjmuje nazwę: Międzyzakładowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Chemicznych „Organika – Sarzyna” S.A. w Nowej Sarzynie.
3. Zakresem swego działania Związek obejmuje wszystkich pracowników zatrudnionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej niezależnie od podstawy stosunku pracy i rodzaju działalności przez Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A. oraz n/w pracodawców:
3.1. Zakład Mechaniczno-Remontowy „Chemrem-Organika”Spółka z o.o.
3.2. Zakład Usług Elektroenergetycznych „EL-CHEM” Spółka z o.o.
3.3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „NS AUTOMATYKA” Spółka z o.o.
3.4. Zakład Usług Energetycznych „WOD-REM” Spółka z o.o.
3.5. Zakład Doświadczalny „Organika” Spółka z o.o.
3.6. SKAREM Spółka z o.o.
3.7. DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA Spółka z o.o.
3.8. Komunalna Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków Spółka z o.o.
3.9. Zakład Remontowo-Budowlany „Organika” Spółka z o.o.
3.10. METAL-ODLEW S.C. siedziba w Stalowej Woli, Filia w Nowej Sarzynie.
3.11. Zakład Projektowo-Usługowy „Organika-Projekt” Spółka z o.o.
3.12. Zakłady Chemiczne „Silikony Polskie” Spółka z o.o.
3.13. Zakład Usługowo-Produkcyjny „Drewrem-Organika” Spółka z o.o.
3.14. Zakład Usługowo-Produkcyjny „Gumokor-Organika” Spółka z o.o.
3.15. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie
3.16. Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Nowej Sarzynie
3.17. Związek obejmuje również zakresem swojego działania wszystkich pracodawców, którzy przejmować będą w/w zakłady pracy lub ich części, a także innych pracodawców na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd Międzyzakładowy Związku.
4. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Siedzibą Związku jest miasto Nowa Sarzyna.

§ 2

1. Związek posiada osobowość prawną i działa poprzez organy statutowe.
2. Związek w działalności statutowej jest niezależny od strony pracodawców i ich organizacji, administracji państwowej (rządowej i samorządowej) oraz organizacji społecznych i politycznych.

§ 3

1. Związek prowadzi swoją statutową działalność zgodnie z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o związkach zawodowych i innymi ustawami oraz ratyfikowanymi przez Polskę konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy.
2. Związek może prowadzić działalność gospodarczą, przy czym wypracowany zysk przeznaczać będzie na działalność statutową.
3. Związek może mieć udziały i akcje w spółkach prawa handlowego.

§ 4

1. Związek współdziała z innymi związkami zawodowymi na zasadach partnerstwa nie naruszając niezależności poszczególnych związków zawodowych.
2. Związek może zawierać porozumienia z innymi związkami zawodowymi, oraz podejmować wspólne działania w celu obrony interesów zawodowych, socjalnych, ochrony środowiska i praw pracowniczych.
3. Związek ma prawo na zasadzie dobrowolności przystąpienia do ogólnokrajowych oraz branżowych organizacji związków zawodowych.
4. Związek może być członkiem także międzynarodowej organizacji związkowej.

II. Charakter, cele i zadania Związku


§ 5

Celem Związku jest obrona praw, godności i interesów swoich członków, w tym :
1. Obrona interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych pracowników oraz ich rodzin.
2. Harmonizowanie działania pracodawcy z interesami pracowników na zasadzie porozumień społecznych.
3. Obrona praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Oddziaływanie na rzecz demokracji, praworządności, sprawiedliwości społecznej, koleżeńskiej solidarności w stosunkach międzyludzkich.
5. Kształtowanie etyki i ambicji zawodowych oraz sumiennego stosunku do obowiązków pracowniczych.
6. Inicjowanie i popieranie zadań na rzecz stwarzania pracownikom warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i adaptacji społeczno – zawodowej młodych pracowników.
7. Współuczestnictwo w kształtowaniu i realizacji zadań społeczno-gospodarczych pracodawcy.
8. Prowadzenie badań nad warunkami życia ogółu pracowników w szczególności nad poziomem kosztów utrzymania.
9. Zwalczanie wszelkich szkodliwych zjawisk w życiu społecznym, zapobieganie naruszaniu zasad sprawiedliwości społecznej oraz łamaniu obowiązującego prawodawstwa.
10. Występowanie do władz z inicjatywami w sprawach : doskonalenia prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych, stałej poprawy warunków pracy, sytuacji socjalnej i potrzeb kulturalnych.

§ 6

Zadaniem Związku w zakresie jego działania jest w szczególności :
1. Reprezentowanie interesów zawodowych swoich członków wobec pracodawcy, organów administracji państwowej i gospodarczej, organizacji społecznych i samorządowych.
2. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, udzielanie pomocy prawnej oraz podejmowanie interwencji i mediacji w przypadkach zbiorowych i indywidualnych spraw na tle stosunku pracy.
3. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez pracodawcę obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także udział w opracowaniu planów poprawy warunków pracy.
4. Zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy i organu samorządu załogi w sprawach dotyczących praw i interesów pracowników, a w szczególności przy ustalaniu regulaminów nagradzania i premiowania, rozkładu czasu pracy oraz dotyczących socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb pracowników.
5. Zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych, w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy.
6. Dążenie do zapewnienia członkom i ich rodzinom możliwości korzystania z wczasów pracowniczych, kolonii, zimowisk i obozów, zaspokajania potrzeb mieszkaniowych oraz odpowiedniego udziału w podziale świadczeń z funduszu socjalnego i innych funduszy zakładowych.
7. Współdziałanie z pracodawcą oraz organizacjami społecznymi w rozwijaniu działalności kulturalno – oświatowej i tworzeniu warunków do wypoczynku po pracy jak również podejmowania własnych inicjatyw w tym zakresie.
8. Współdziałanie dla poprawy opieki lekarskiej, ochrony zdrowia pracowników i ich rodzin.
9. Postulowanie skutecznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i racjonalnego wykorzystywania środków finansowych na ten cel.
10. Współdziałanie z pracodawcą w sprawach rozwoju wynalazczości pracowniczej i postępu technicznego.
11. Popieranie inicjatyw pracowniczych w zakresie usprawniania gospodarki, układów zbiorowych pracy, struktur działalności socjalnej, bytowej, kulturalnej i sportu.
12. Otaczanie opieką rodzin członków Związku będących na emeryturze, rencie lub na świadczeniu przedemerytalnym, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
13. Udzielanie członkom świadczeń statutowych oraz w wypadkach losowych pomocy materialnej w miarę posiadanych na ten cel środków finansowych.
14. Inicjowanie w uzasadnionych przypadkach solidarnościowych form samopomocy członkom Związku.
15. Sprawowanie wspólnie z innymi związkami działającymi u pracodawców objętych zakresem działania Związku nadzoru społecznego nad działalnością kasy zapomogowo-pożyczkowej.
16. Prowadzenie konsultacji oraz zasięganie opinii członków Związku przy realizacji celów i zadań Związku.
17. Rozwiązywanie powstałych sporów w drodze negocjacji oraz przez zawieranie porozumień.
18. Dbanie o przestrzeganie przez pracodawców zasady równego traktowania w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

§ 7

W razie sporu zbiorowego Związkowi przysługuje prawo organizowania strajku lub innych form protestu z zachowaniem przepisów ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

§ 8

Związek może podjąć się obrony indywidualnych praw pracownika nie zrzeszonego w Związku, jeżeli pracownik zwróci się o taką pomoc, a Zarząd Międzyzakładowy Związku podejmie w tym zakresie uchwałę o udzieleniu takiej pomocy.

III. Członkowie Związku – ich prawa i obowiązki
§ 9

1. Członkiem Związku może być każdy pracownik zatrudniony u pracodawców wymienionych w § 1 ust. 3 lub u pracodawców objętych zakresem działania Związku.
2. Członkami Związku mogą być również osoby, które były zatrudnione u pracodawców wymienionych w ust. 1 i przeszły na emeryturę, rentę lub świadczenie przedemerytalne, albo czasowo pozostają bez pracy w związku z jej poszukiwaniem.
3. Członkiem Związku nie może być osoba należąca równocześnie do innego związku zawodowego.

§ 10

1. Członkiem Związku może być osoba uznająca zasady statutu Związku.
2. Podstawą przyjęcia do Związku jest dobrowolnie złożona pisemna deklaracja członkowska. Przyjęcie nowego członka do Związku wymaga uchwały Prezydium Zarządu Międzyzakładowego Związku.
3. Do stażu związkowego zalicza się okresy przynależności do innych związków zawodowych w kraju lub za granicą, odbywania służby wojskowej, przynależności do organizacji studenckich oraz okres przebywania na urlopie wychowawczym.
4. Sporną kwestię o zaliczeniu stażu związkowego rozstrzyga Prezydium Zarządu Międzyzakładowego Związku.

§ 11

1. Przynależność do Związku ustaje w przypadku:
1.1. Dobrowolnego wystąpienia w drodze pisemnego oświadczenia.
1.2. Skreślenia na skutek nie opłacania składki członkowskiej przez okres 6 miesięcy.
1.3. Wykluczenia ze Związku z powodu działania niezgodnego ze statutem.
1.4. Śmierci członka Związku.
2. Decyzje w sprawach o których mowa w ust. 1.2 i ust. 1.3 podejmuje Zarząd Międzyzakładowy Związku.

§ 12

1. Członek Związku ma prawo :
1.1. Uczestniczyć w ogólnych zebraniach Związku oraz w ustalaniu instrukcji i programów działania dla wybranych delegatów.
1.2. Wybierać i odwoływać członków organów Związku oraz być wybieranym do tych organów.
1.3. Korzystać z porady i pomocy prawnej Związku w obronie swych praw i interesów pracowniczych.
1.4. Korzystać z pomocy socjalnej i materialnej Związku oraz z urządzeń będących w dyspozycji Związku.
1.5. Oceniać działalność każdego członka Związku, wnioskować o zmianę władz lub odwołanie jej członków z pełnionych funkcji.
1.6. Występować z wnioskami i postulatami oraz zażaleniami do władz związkowych wszystkich szczebli.
1.7. Być na bieżąco informowanym o wszelkich decyzjach i innych działaniach organów Związku.
1.8. Żądać osobistego udziału we wszystkich przypadkach, gdy władze związkowe podejmują decyzje dotyczące jego osoby.
1.9. Korzystać z dofinansowań statutowych i otrzymywać świadczenia statutowe.
1.10. Korzystać z krótko i długoterminowej pomocy finansowej zgodnie z obowiązującym w tym zakresie regulaminem.
1.11. Otrzymywać od Związku inne formy pomocy materialnej w okresie pozostawania okresowo bez pracy na skutek działalności związkowej oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
1.12. Brać udział w strajku i innych formach akcji protestacyjnych organizowanych przez Związek.

2. Świadczenia statutowe, o których mowa w ust. 1.9. obejmują :
2.1. zasiłek z tytułu narodzin dziecka,
2.2. zasiłek z tytułu zawarcia związku małżeńskiego,
2.3. zasiłek z tytułu zgonu członka Związku (korzysta najbliższa rodzina),
2.4. zasiłek z tytułu zgonu członka rodziny(współmałżonek, dzieci, rodzice, teściowie),
2.5. zasiłek z tytułu odejścia na emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne,
2.6. świadczenie z tytułu długotrwałej, przewlekłej choroby członka Związku.
3. Dofinansowanie statutowe o którym mowa w ust. 1.9 dotyczy :
3.1. organizacji imprez okolicznościowych z okazji pożegnania członka Związku odchodzącego na emeryturę, rentę lub świadczenie przedemerytalne,
3.2. organizacji spotkania z okazji święta ”Międzynarodowy Dzień Kobiet”,
3.3. organizowania przez poszczególne jednostki organizacyjne Związku różnego rodzaju konkursów, zawodów sportowych i rekreacyjnych, spotkań kulturalnych i integracyjnych,
3.4. organizowania przez Związek badań profilaktycznych.
4. Szczegółowy wykaz świadczeń statutowych i ich wielkość określa preliminarz dochodów i wydatków, corocznie ustalany przez Zarząd Międzyzakładowy Związku.
5. Świadczenia statutowe, o których mowa w ust. 2 przysługują po nabyciu lub ustaleniu co najmniej 6-cio miesięcznego stażu związkowego.
5. Dofinansowania statutowe o których mowa w ust.3 przysługują po nabyciu lub ustaleniu co najmniej 3-miesięcznego stażu związkowego.
6. W przypadkach losowych i innych uzasadnionych decyzję o indywidualnym skróceniu okresu członkostwa uprawniającego do zasiłku statutowego podejmuje Prezydium Zarządu Międzyzakładowego Związku.

§ 13

Członek Związku zobowiązany jest :

1. brać czynny udział w pracach Związku,
2. przestrzegać postanowień statutu i uchwał organów Związku oraz regularnie opłacać składki członkowskie,
3. przestrzegać zasady koleżeńskości i pomocy wzajemnej w życiu związkowym i na stanowisku pracy,
4. solidarnie uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek.

§ 14

Za szczególnie aktywną działalność społeczną i zawodową członek Związku może być wyróżniany nagrodami związkowymi oraz nadawaniem tytułów honorowych i odznaczeń.

§ 15

W przypadku naruszenia przez członka postanowień Statutu Związku, można po wysłuchaniu zainteresowanego, udzielić mu upomnienia, nagany, okresowego zawieszenia w prawach członka Związku lub wykluczyć ze Związku.

§ 16

Decyzję w przedmiocie wyróżnień i kar podejmuje Zarząd Międzyzakładowy Związku.

IV. Struktura i organa Związku

§ 17

Strukturę organizacyjną Związku tworzą :
1. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Zakładów Chemicznych „Organika -Sarzyna” S.A. w Nowej Sarzynie posiadająca osobowość prawną w skład, której wchodzą wszyscy członkowie Związku.
2. W ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej Związku działają Organizacje Związkowe na wyodrębnionych wydziałach lub u poszczególnych pracodawców objętych zakresem działaniem Związku.
3. Decyzję o utworzeniu Organizacji Związkowej podejmuje Zarząd Międzyzakładowy Związku. Wszystkie utworzone w powyższym trybie wewnętrzne Organizacje Związkowe są reprezentowane w organach Związku proporcjonalnie do ilości członków Związku.
4. Zarząd Międzyzakładowy Związku w uchwale o powołaniu Organizacji Związkowej określa jej nazwę według wzoru : „MNSZZ – Organizacja Związkowa nr ___ w __________” . Zarząd Międzyzakładowy Związku jest również uprawniony do podejmowania uchwał w sprawie rozwiązania lub połączenia Organizacji Związkowych.

§ 18

Organami Międzyzakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Chemicznych „Organika – Sarzyna” S.A w Nowej Sarzynie są :
1. Walne Zebranie Delegatów,
2. Zarząd Międzyzakładowy Związku,
3. Międzyzakładowa Związkowa Komisja Rewizyjna.

§ 19

Organami powołanych przez Zarząd Międzyzakładowy Związku Organizacji Związkowych są odpowiednio :
1. Zebranie Członków Organizacji Związkowej,
2. Rada Organizacji Związkowej.

§ 20

1. Wszystkie organy Związkowe pochodzą z wyboru, a ich kadencja trwa sześć lat.
2. Tryb wyboru i odwołania organów Związku określa regulamin wyborczy uchwalony przez Walne Zebranie Delegatów. Projekt tego regulaminu opracowuje Zarząd Międzyzakładowy Związku.

§ 21

1. Wybory do organów Związku przeprowadza Komisja Wyborcza powołana przez Zarząd Międzyzakładowy Związku,
2. Komisja Wyborcza jest powołana na okres przeprowadzenia wyborów.

§ 22

Uchwały organów Związku zapadają :
1. W pierwszym terminie – zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków organów.
2. W drugim terminie – zwykłą większością głosów – bez względu na ilość członków organów.

§ 23

1. Organy Związku obowiązane są strzec samorządności i niezależności Związku oraz przestrzegać zasady dobrowolności członkostwa w Związku.
2. W swojej działalności organy Związku kierują się zasadami kolegialności i jawności.

§ 24

Wszystkie organa Związku zobowiązane są do składania członkom Związku wyjaśnień i sprawozdań ze swej działalności.

§ 25

1. Członkowie organów Związku mogą być odwołani z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji w przypadku nie wypełniania obowiązków, naruszania postanowień Statutu i obowiązujących uchwał Związku.
2. Odwołania dokonuje właściwy organ statutowy Związku w trybie określonym dla wyborów.
3. Decyzja o odwołaniu z zajmowanej funkcji członka organu Związku winna być podjęta po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 26

Mandat członka organów Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadkach:
1. ustania członkostwa w Związku,
2. rezygnacji z mandatu,
3. odwołania w trybie określonym w § 25 Statutu,
4. niemożności pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż ½ kadencji.

§ 27

W razie zmniejszenia się liczby członków organu Związku do stanu poniżej 50% składu, przeprowadza się wybory uzupełniające.

§ 28

1. Na mocy uchwały Zarządu Międzyzakładowego Związku, uchwały Międzyzakładowej Związkowej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Związku, Zarząd Międzyzakładowy Związku zobowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia podjęcia uchwały lub dnia zgłoszenia wniosku.
2. Na analogicznych zasadach zwołuje się Nadzwyczajne Zebranie Członków w wewnętrznych strukturach organizacyjnych Związku tj. Organizacjach Związkowych.

V. Walne Zebranie Delegatów

§ 29

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy :
1.1. Uchwalenie ogólnego programu działania Związku.
1.2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Międzyzakładowej Związkowej Komisji Rewizyjnej.
1.3. Uchwalanie Statutu Związku i zmian do Statutu Związku.
1.4. Ustalanie składu liczbowego Zarządu Międzyzakładowego Związku i Międzyzakładowej Związkowej Komisji Rewizyjnej oraz w głosowaniu tajnym wybieranie i odwoływanie Przewodniczącego Zarządu Międzyzakładowego Związku, członków Zarządu Międzyzakładowego Związku oraz członków Międzyzakładowej Związkowej Komisji Rewizyjnej.
1.5. Określanie ogólnych zasad gospodarki finansowej i majątkowej.
1.6. Rozpatrywanie wniosków i postulatów skierowanych do Walnego Zebrania Delegatów.
1.7. Rozpatrywanie odwołania członków Związku od uchwał Zarządu Międzyzakładowego Związku dotyczących tych członków.
1.8. Decyzja o rozwiązaniu Związku.
1.9. Udzielenie lub odmówienie udzielenia absolutorium Zarządowi Międzyzakładowego Związku na wniosek Międzyzakładowej Związkowej Komisji Rewizyjnej.
1.10. Podejmowanie uchwał o tworzeniu funduszu pomocy dla członków Związku pozostających bez pracy.
2. W głosowaniu nad absolutorium nie biorą udziału członkowie Zarządu Międzyzakładowego Związku.

VI. Zarząd Międzyzakładowego Związku

§ 30

W okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Delegatów najwyższą władzą Związku jest Zarząd Międzyzakładowego Związku, który kieruje całokształtem działalności Związku, realizując uchwały Walnego Zebrania Delegatów.

§ 31

1. Zarząd Międzyzakładowego Związku realizuje określone w Statucie zadania, a w szczególności:
1.1. Broni praw członków Związku oraz reprezentuje ich interesy członków Związku wobec pracodawców, samorządu pracowniczego oraz organizacji społecznych.
1.2. Sprawuje społeczny nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem w zakładach pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kieruje działalnością Społecznej Inspekcji Pracy i współdziała w tym zakresie z Państwową Inspekcją Pracy.
1.3. Uczestniczy w ustalaniu zakładowych zasad wynagradzania pracowników oraz sprawuje społeczny nadzór nad działalnością pracodawców w tym zakresie.
1.4. Współuczestniczy przy planowaniu i koordynuje działalność w zakresie zaspokajania socjalno-bytowych potrzeb pracowników.
1.5. Współuczestniczy przy planowaniu i koordynuje działalność w zakresie ochrony zdrowia pracowników, emerytów, rencistów oraz osób przebywających na świadczeniu przedemerytalnym.
1.6. Reprezentuje oraz broni praw i interesów pracowników w zakresie świadczeń emerytalno -rentowych oraz innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
1.7. Podejmuje działania zmierzające do wyzwalania inicjatyw pracowniczych, inicjuje organizowanie różnych form aktywizacji społeczno-zawodowej.
1.8. Prowadzi we współdziałaniu z organizacjami społecznymi, samorządem pracowniczym oraz pracodawcami działalność kulturalno-oświatową, wychowawczą oraz sportowo-rekreacyjną.
1.9. Sprawuje społeczny nadzór nad działalnością Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
1.10. W przypadku powstania wątpliwości dokonuje wiążącej interpretacji postanowień Statut.
1.11. Rozstrzyga i decyduje we wszystkich innych sprawach, w tym nie wymienionych w Statucie, jeżeli kompetencje w danej kwestii nie zostały wyraźnie zastrzeżone na rzecz innego organu Związku.
2. Zarząd Międzyzakładowego Związku na podstawie ustawy o związkach zawodowych oraz innych aktów prawnych :
2.1. Konsultuje, uzgadnia i opiniuje zgodnie z postanowieniami prawa pracy decyzje w indywidualnych i grupowych sprawach pracowniczych.
2.2. Formułuje oraz zgłasza sprzeciw wobec niezgodnych z prawem lub sprzecznych z interesem społecznym decyzji pracodawców.
2.3. Podejmuje w uzasadnionym interesie członków Związku zgodnie z postanowieniami ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o rozwiązywania sporów zbiorowych, decyzje wszczęciu sporu zbiorowego, a także organizacji akcji protestacyjnych, do strajku włącznie.
3. Zarząd Międzyzakładowego Związku :
3.1. uchwala roczne plany działania i budżet Związku.
3.2. zarządza majątkiem Związku.
3.3. podejmuje uchwały w sprawie przeprowadzania kampanii sprawozdawczo-wyborczej,
3.4. zwołuje Walne Zebranie Delegatów.
3.5. rozpatruje sprawy nieuregulowane Statutem Związku.
4. Zarząd Międzyzakładowego Związku najpóźniej w okresie 14 dni od Walnego Zebrania Delegatów wybiera ze swego składu Prezydium Zarządu.

§ 32

Posiedzenia Zarządu Międzyzakładowego Związku zwołuje Prezydium Zarządu.

VII. Prezydium Zarządu

§ 33

1. Zarząd Międzyzakładowego Związku wybiera ze swego składu Prezydium Zarządu. Prezydium składa się z 7 osób, w tym automatycznie do Prezydium Związku wchodzi Przewodniczący Zarządu Międzyzakładowego Związku. Zarząd Międzyzakładowy Związku wybierając Prezydium Związku określa, kto pełnić będzie funkcję wiceprzewodniczących, sekretarza i członków Prezydium. Prezydium Zarządu jest wewnętrzną strukturą organizacyjną Zarządu Międzyzakładowego Związku.
2. Z członków Zarządu Międzyzakładowego Związku lub z członków Związku posiadających mandat Delegata Prezydium Zarządu powołuje osobę kompetentną do prowadzenia biura Związku i pełnienia funkcji Skarbnika Związku.
3. Prezydium Zarządu Międzyzakładowego Związku reprezentuje Związek w okresie pomiędzy plenarnymi posiedzeniami Zarządu oraz kieruje na bieżąco jego działalnością.
4. Prezydium Zarządu Międzyzakładowego Związku obowiązane jest składać sprawozdanie ze swej działalności oraz informować o podjętych decyzjach na posiedzeniach plenarnych Zarządu Międzyzakładowego Związku.
5. Zakres działania oraz zasady podejmowania decyzji przez Prezydium określa Zarząd Międzyzakładowego Związku w regulaminie pracy Zarządu Międzyzakładowego Związku.

VIII. Organizacje Związkowe.

§ 34

1. Zgodnie i w zakresie określonym w decyzji o utworzeniu podjętej przez Zarząd Międzyzakładowy Związku w ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej Związku na wyodrębnionych wydziałach lub u poszczególnych pracodawców objętych zakresem działaniem Związku działają Organizacje Związkowe.
2. Najwyższą władzą Organizacji Związkowych jest Ogólne Zebranie wszystkich jej członków, które wybiera spośród swych członków :
2.1. Rady Organizacji Związkowej, które kierują pracą danej struktury Związku,
2.2. Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Związku.
3. Skład osobowy Rady Organizacji Związkowej to : Przewodniczący, Zastępca i członkowie Rady. Liczbę członków Rady ustala Ogólne Zebranie wszystkich jej członków.
4. Do Rady stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące zadań i uprawnień Zarządu Międzyzakładowego Związku.
5. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku, a zwołuje je Przewodniczący Rady.

IX. Międzyzakładowa Związkowa Komisja Rewizyjna,

§ 35

1. Międzyzakładowa Związkowa Komisja Rewizyjna zwana dalej Komisją Rewizyjną wybierana jest na okres kadencji Zarządu Międzyzakładowego Związku. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków : przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków.
2. Do zadań i zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:
2.1. kontrola wykonywania uchwał i postanowień organów Związku, załatwianie wniosków i skarg z zakresu działalności Związku.
2.2. kontrola działalności finansowej i gospodarki majątkiem Związku, wykonania budżetu, prawidłowości, legalności i celowości wydatkowania funduszów.
3. Komisja Rewizyjna opiniuje preliminarz budżetowy oraz jego zmiany.
4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem i gospodarce finansowej, a w szczególności naruszenia przepisów prawa lub Statutu, Komisja Rewizyjna ma obowiązek zapoznać ze stanem faktycznym właściwe organa Związku. Może również wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów.
5. Komisja Rewizyjna może spośród swoich członków powoływać zespoły dla wykonania określonych zadań.
6. Komisja Rewizyjna obowiązana jest składać sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu Delegatów.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Międzyzakładowego Związku oraz w zebraniach i konferencjach wszystkich struktur wewnętrznych Związku.
8. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się, co najmniej raz w roku.
9. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Międzyzakładowego Związku.

X. Fundusze i majątek Związku.

§ 36

1. Majątek Związku powstaje:
1.1. Ze składek członkowskich,
1.2. Z dochodów uzyskiwanych z prowadzenia działalności gospodarczej,
1.3. Z dotacji, darowizn i zapisów,
1.4. Z dochodu od organizowanych przez Związek imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych oraz prowadzonej przez Związek innej działalności statutowej.
2. Majątkiem trwałym Związku są wszelkie nieruchomości i ruchomości zakupione przez Związek lub przekazane nieodpłatnie przez pracodawców, inne instytucje i osoby fizyczne.

§ 37

1. Wysokość i zasady pobierania składek członkowskich ustala Walne Zebranie Delegatów. W okresie między konferencjami Walnego Zebrania Delegatów Zarząd Międzyzakładowy Związku – w szczególnych okolicznościach – ma prawo zmienić wysokość składki na podstawie odrębnie podjętej uchwały.
2. Jeżeli Walne Zebranie Delegatów lub Zarząd Międzyzakładowy Związku nie postanowi inaczej składka związkowa wynosi:
2.1. 0,5% średniej płacy zakładowej z poprzedniego półrocza – dla pracujących członków Związku.
2.2. 0,2% średniej płacy krajowej roku poprzedniego dla emerytów, rencistów i przebywających na świadczeniu przedemerytalnym. 2.3. 0,5% płacy z ostatniego miesiąca pracy dla osób urlopowanych lub oddelegowanych do pracy za granicą,
2.4. 0,2% średniej płacy krajowej roku poprzedniego dla innych osób niż wymienione w ust. 2.1, 2.2 i 2.3.
3. Uchwałą Prezydium Zarządu Międzyzakładowego Związku – w wypadkach uzasadnionych szczególnie trudną sytuacją materialną członka Związku – może zostać obniżona lub umorzona wysokość składki.
4. Składki członkowskie wpłacane przez członka Związku nie podlegają zwrotowi.

§ 38

1. Decyzje w sprawie nabywania oraz zbywania majątku nieruchomego Związku podejmuje Zarząd Międzyzakładowy Związku.
2. Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem Związku ponoszą odpowiedzialność osoby upoważnione do reprezentowania Związku, według powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych upoważnieni są: Przewodniczący Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu Międzyzakładowego Związku lub dwóch członków Prezydium Zarządu działający łącznie.
4. Działalność finansowa Związku realizowana jest na podstawie budżetu uchwalonego na okres roczny.
5. Zarząd Międzyzakładowy Związku w razie potrzeby podejmuje uchwałę o przeznaczeniu funduszu rezerwowego określonego w budżecie rocznym na fundusz strajkowy, który może być zasilony z dobrowolnych składek i darowizn.
6. Sprawozdanie Zarządu Międzyzakładowego Związku z wykonania budżetu zatwierdza Walne Zebranie Delegatów.
7. Majątek Związku służy realizacji i finansowaniu działalności statutowej Związku.

XI. Statut Związku.

§ 39

1. Zmiany postanowień Statutu lub utworzenie nowego Statutu mogą być dokonane uchwałą Walnego Zebrania Delegatów podjętą większością 2/3 ważnych oddanych głosów.
2. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich rejestracji w odpowiednim rejestrze.
3. Organem właściwym do zgłaszania Statutu i jego zmian w odpowiednim rejestrze jest Zarząd Międzyzakładowy Związku reprezentowany w sposób określony w § 38 ust.3 statutu.
4. Wykładni przepisów Statutu dokonuje Zarząd Międzyzakładowy Związku.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem rozstrzyga Zarząd Międzyzakładowy Związku w oparciu o obowiązujące aktualnie przepisy ustawy o związkach zawodowych.

§ 40

1. Rozwiązanie Związku może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania Delegatów podjętą większością 2/3 ważnie oddanych głosów.
2. Czynności związane z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie Delegatów.
3. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządza się sprawozdanie, które składa się w odpowiednim rejestrze.

XII. Postanowienia końcowe.

§ 41

1. Związek może posiadać sztandar oraz odznakę związkową, do której, noszenia upoważniony jest każdy członek Związku.
2. Statut niniejszy został uchwalony przez Walne Zebranie Delegatów Międzyzakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Chemicznych „Organika – Sarzyna” S.A. w Nowej Sarzynie w dniu 31.05.2007r.
3. Traci moc Statut Międzyzakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Chemicznych „Organika – Sarzyna”S.A. uchwalony
w dniu 15 października 1982 roku w raz z późniejszymi zmianami.
4. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania i obowiązuje od daty uchwalenia przez Walne Zebranie Delegatów w dniu 31.05.2007r.

Podpisy Prezydium Międzyzakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
Pracowników Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna”S.A.

L.p. Nazwisko i Imię Podpis czytelny Podpis
1. Woś Tadeusz …………………………….. ………………………..
2. Fleszar Kazimierz …………………………….. ………………………..
3. Cieśla Jerzy …………………………….. ………………………..
4. Fluda Krystyna …………………………….. ………………………..
5. Stopyra Józef …………………………….. ………………………..
6. Chlastawa Bogusław …………………………….. ………………………..
7. Żuraw Renata …………………………….. ………………………..