Historia związku

W dniach 11 do 15 października 1982 roku w Zakładach Chemicznych „Organika-Sarzyna” odbyło się spotkanie tzw grupy inicjatywnej założycieli Związków Zawodowych. Grupę tą stanowiło 35 osób.
Bosak Franciszek, Brenda Julia, Bujak Stanisław, Cebulak Marian, Cieśla Irena, Cieśla Jerzy, Drzewicki Henryk, Duży Stanisław, Dźwierzyński Kazimierz, Ficek Jan, Fluda Izabela, Gągola Halina, Grochmalicka Lucyna, Jakubas Tadeusz, Klocek Franciszek, Kłak Andrzej, Kolarz Bronisława, Konopelski Zbigniew, Kordas Tadeusz, Król Bronisław, Kuczek Jan, Łukasz Andrzej, Maziarz Tadeusz, Mierzwa Stanisław, Morski Henryk, Ożga Aleksander, Peć Janusz, Pisarczyk Wiesław, Sarzyński Józef, Skwirut Władysław, Zakrzewski Zenon, Zieliński Bronisław, Ziętko Kazimierz, Zybura Jan

Na spotkaniach w tych dniach uczestnicy zapoznali się z postanowieniami ustawy o Związkach Zawodowych (przedstawiał Radca Prawny Zakładów Chemicznych – mgr Andrzej Łukasz)i podjęli uchwałę o założeniu w Zakładach Chemicznych „Organika-Sarzyna” Związków Zawodowych.
Grupa inicjatywna (35 osób) podpisała deklarację o przystąpieniu do utworzenia Związku i wybrała ze swego grona Komitet Założycielski w składzie:

Andrzej Łukasz, Bujak Stanisław, Cebulak Marian, Cieśla Irena, Gągola Halina, Grochmalicka Lucyna, Jakubas Tadeusz, Konopelski Zbigniew, Kordas Tadeusz, Król Bronisław, Pisarczyk Wiesław.

Wybrany Komitet Założycielski ukonstytuował się w następujący sposób:

1. Tadeusz Jakubas – Przewodniczący
2. Bronisław Król – Z-ca Przewodniczącego
3. Zbigniew Konopelski – Z-ca Przewodniczącego
4. Irena Cieśla – Sekretarz
5. Marian Cebulak – Członek
6. Stanisław Bujak – Członek
7. Halina Gągola – Członek
8. Tadeusz Kordas – Członek
9. Andrzej Łukasz – Członek
10. Lucyna Grochmalicka – Członek
11. Wiesław Pisarczyk – Członek

Do opracowania projektu Statutu powołany został zespół:
1. Tadeusz Jakubas, Bronisław Król, Jan Kuczek, Stanisław Bujak, Janusz Peć, Andrzej Łukasz, Stanisław Leja
Przyjęto wtedy nazwę Związku, jako: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna”.
Spotkaniu przewodniczyła Irena Cieśla a protokołował Jan Zybura.

Członkowie założyciele Związku Zawodowego w dniu 15 października 1982 roku uchwalili statut, zredagowali wniosek o zarejestrowanie Związku Zawodowego i 18 października 1982 roku złożyli wniosek w Sądzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Do 24 listopada 1982 roku grupa inicjatywna spotykała się wiele razy dokonując zmian w Statucie Związku, przekazując poprawki do Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie. 24 listopada 1982 roku Sąd Wojewódzki w Rzeszowie Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący SSW – Zenon Cypryś
Protokolant – Wł. Zarańska
Wydał Postanowienie (Sygn. Akt Ns. Rej. ZZ 4/82)
/wpisać do rejestru związków zawodowych w dziale A – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” w Nowej Sarzynie z siedzibą w Nowej Sarzynie zrzeszający pracowników Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” w Nowej Sarzynie, działający na obszarze województwa rzeszowskiego reprezentowany przez osoby uprawnione do działania w imieniu związku – Tadeusza Jakubasa, Bronisława Króla, Zbigniewa Konopelskiego, Irenę Cieśla i Andrzeja Łukasza. /

W grudniu 1982 roku Zespół Informacyjno-Doradczy do spraw Związków Zawodowych przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie zaprosił przedstawicieli grup inicjatywnych na pierwsze spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne.
31 stycznia 1983 roku odbyła się pierwsza Konferencja Wyborcza NSZZ Pracowników Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” w Nowej Sarzynie. W Konferencji Wyborczej uczestniczyło 57 Delegatów z 63 wybranych w tzw rejonach wyborczych. Gośćmi zaproszonymi na Konferencję byli przedstawiciele Dyrekcji, UMiG, przychodni Międzyzakładowej, działającej jeszcze wtedy PZPR i inni.
Delegaci pierwszej Konferencji Wyborczej wybrali 9-cio osobowy Zarząd NSZZ w składzie:
Cieśla Irena, Dec Edward, Jakubas Tadeusz, Król Bronisław, Nykiel Andrzej, Oliwiak Stanisław, Płachta Czesław, Wikiera Stanisław, Wojnarowicz Maria
Powołano też 5-cio osobową Komisję Kontrolną (Rewizyjną) w skład, której weszli:
Cieśla Marian, Gągola Roman, Pasak Maria, Pisarczyk Wiesław, Wojecki Stanisław

Wybrany Zarząd NSZZ na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się w następujący sposób:
Tadeusz Jakubas – Przewodniczący Zarządu NSZZ
Andrzej Nykiel – Wiceprzewodniczący Zarządu NSZZ
Czesław Płachta – Wiceprzewodniczący Zarządu NSZZ
Maria Wojnarowicz – Sekretarz Zarządu NSZZ
Marian Cieśla – Przewodniczący Komisji Kontrolnej
Maria Pasak – Wiceprzewodnicząca Komisji Kontrolnej

Na pierwszej Konferencji Wyborczej NSZZ w poszczególnych komisjach pracowali:
Komisja Obrad – Gągola Halina, Seniuk-Brenda Julia, Krasowski Tadeusz
Komisja Uchwał i Wniosków – Gągola Roman, Hałas Aniela, Pisarczuk Wiesław.
Komisja Mandatowa – Cieśla Marian, Dudzic Danuta, Wojnarowicz Maria.
Protokolanci Konferencji – Leszczyńska Irena i Leja Stanisław.

Już 3-go marca 1983 roku Sąd Wojewódzki w Rzeszowie Wydział Cywilny wydał Postanowienie (Syg. Akt Ns.Rej.ZZ 4/82 – 13/82) o dokonaniu zmiany w wpisie w rejestrze związków zawodowych w ten sposób, że w miejsce osób uprawnionych do działania w imieniu związku wpisano w/w skład Zarządu NSZZ Pracowników Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” w Nowej Sarzynie.

24 sierpnia 1983 roku Zarząd Zakładowy NSZZ upoważnił Kolegów Tadeusza Jakubasa i Stanisława Wikierę do reprezentowania naszego Związku w pracach związanych z tworzeniem Federacji. Jednocześnie przekazano do Punktu Informacyjnego Komisji Inicjatywnej Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego w Zakładach Chemicznych „Oświęcim” wyciąg z protokołu Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” następującej treści:
Po zapoznaniu się i przedyskutowaniu projektu statutu tworzącej się Federacji, Zarząd Zakładowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” w Nowej Sarzynie postanowił przystąpić do Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.